پیام تبریک انتصاب وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ نگارش : یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

پیام تبریک انتصاب وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی